Chức năng, nhiệm vụ IDE

Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế có Quyết định thành lập số 311/QDDLHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và  Kỹ thuật Việt Nam cấp ngày 14/4/2017 và giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ số A039 do Bộ Khoa học và Công nghệ  cấp ngày 26/4/2017,  với chức năng nhiệm vụ như sau:

Viện có chức năng tập hợp đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các chuyên gia kinh tế đầu ngành, cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, quản trị kinh doanh để nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án, đào tạo, phổ biến kiến thức chuyển giao công nghệ, tiếp cận công nghệ mới, tổ chức hội thảo, hội nghị, truyền thông quảng cáo, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực tăng sức cạnh cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng trí tuệ để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Góp phần tạo sự gắn kết giữa các cơ quan hữu quan ở Trung ương với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân.

Các nhiệm vụ của Viện bao gồm:

a/ Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực kinh tế phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Tư vấn, phản biện khoa học, truyền thông, phổ biến kiến thức và chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, quảng bá, triển lãm, biên soạn sách, tài liệu liên quan đến hỗ trợ phát triển kinh tế cho doanh nghiệp.

c/ Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của Viện.