Tôn chỉ, mục đích

 

Là nơi tập hợp và tổ chức các diễn đàn của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các chuyên gia kinh tế đầu ngành, cán bộ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực công nghệ, quản trị kinh doanh.

Trở thành  đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp về mọi mặt: khoa học công nghệ, truyền thông, xúc tiến thương mại… tăng sức cạnh cho doanh nghiệp Việt Nam

Kết nối hiệu quả doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ, các ban ngành, địa phương để kịp thời hiệu chỉnh chính sách; tạo điều kiện về mặt hành chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Phát huy mạnh mẽ tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, doanh nhân để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng KHCN.

Góp phần tạo sự gắn kết giữa các cơ quan hữu quan ở Trung ương với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân.

Giá trị cốt lõi: SÁNG TẠO – TẬN TÂM – HIỆU QUẢ